Giáo viên và học sinh trường THPT Trần Phú tại nhà làm việc của Hồ Chí Minh K9.


Nguồn: thpttranphu.thainguyen.edu.vn